Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Listeforslag til kommunestyrevalet - informasjon til parti og forslagstillarar

Korleis gå fram for å sende inn listeforslag til kommunestyrevalet 2023 i Gol kommune. Frist fredag 31. mars 2023 kl 12.00.

Både registrerte politiske parti og andre grupper kan stille liste ved val. Partiet eller gruppa arbeider ut forslag til valliste og sender det inn til valstyret innan fristen.

Valstyret skal kontrollere at forslaget følgjer føresegnene i vallova og deretter godkjenne listeforslaga i møte.

Vallova har reglar om kva for krav som skal stillast til vallister (lovdata.no)

Valdirektoratet har god informasjon på sine sider.

Lenke til valg.no

Sende inn listeforslag

Listeforslag kan leverast inn på ulike måtar:

Klikk på trekkspillmenyane under for meir informasjon.

Levere elektronisk via listeforslagsportalen

Det er etablert ein eigen listeforslagsportal kor parti og grupper som ynskjer å stille ved kommunestyrevalet 2023 kan underskrive, oppføre listekandidatar og levere listeforslag elektronisk.

Den elektroniske løysninga er oppretta for å gjere prosessen enklare - men følgjer same regelverk og fungerer på tilsvarande måte som papirløysninga.

Ved bruk av listeforslagsportalen vil riktig val / valår / kommune komme automatisk opp på det som sendast inn via løysninga.

Elektronisk listeforslag (valg.no)

Levere via e-post

Listeforslaget skal sendast til postmottak@gol.kommune.no.

I dette tilfelle skal ein benytte mal for listeforslag og vedlegg.

Maler finn du her (valg.no)

Levere på papir

Skal du levere listeforslag på papir skal malene til valdirektoratet benyttast.

Maler finn du her (valg.no)

Listeforslaget på papir kan sendast til postadresse:

Gol kommune
Gamlevegen 4
3550 GOL

Eller ved å levere fysisk til Gol kommunehus, enten via tenestetorget eller i postkassa utanfor inngangsdøra.

Ved postsending er det ikkje nok at listeforslaget er poststempla innan fristen dersom ein veljar å sende inn via post.
Posten må vere komen fram innan fristen.

Vedlegg til listeforslaget

Det må også leverast eit vedlegg, og dette inneheld andre opplysningar enn det som kjem fram på sjølve listeforslaget.

Oppretting og utfylling av vedlegg vil også vere tilgjengeleg i listeforslagsportalen (aktuelle vedlegg blir automatisk produsert og sendt til kommunen når listeforslaget leverast elektronisk).

Maler for vedlegg finn du her (valg.no)

Føresegn om vedlegg finn du i vallova § 6-4 (lovdata.no).

Merk: Hvis ikkje listeforslagsportalen brukes, må vedlegget printes ut to-sidig, slik at signaturen til underskrivar 1 og 2 kjem på baksida (det er ikkje anledning til å levere vedlegget på 2 adskilte ark).

Det er også mogleg å sende inn listeforslaget og vedlegget skanna via e-post for å rekke innleveringsfristen, men originale to-sidige papirversjonar må uansett leverast så fort som mogleg.

Fristar

Frist for innlevering av listeforslaget er fredag 31. mars 2023 kl 12.00.

Forslaget må vere komen fram eller levert direkte, innan fristen.

Same frist gjeld for elektronisk innlevering av listeforslag.

Det er forslagsstillar sitt ansvar at forslaget kjem fram i tide.
Listeforslaga vert lagt ut til offentleg ettersyn etter kvart som dei kjem inn.

Fristen for å trekke tilbake eit listeforslag er torsdag 20. april 2023 - klokka 12.00 (innlevert listeforslag kan kallast tilbake av tillitsutvalet).
Føresegn om dette finn du i vallova § 6-5 (lovdata.no).

Generell informasjon om listeforslag

Sjølve listeforslaget

Minimum talet på underskrivarar er talet på representantar som skal veljast til kommunestyret. Dette gjeld også for registrerte parti som stiller liste saman med ein uregistrert gruppe.

Enkeltpersonar kan bare skrive under på eitt listeforslag.

Se ellers eigne reglar for parti registrert i Partiregisteret i vallova § 6-3 (lovdata.no).

Når det gjeld kven som blir nominert/oppført på listeforslaget, er det viktig å vere klar over alle som står oppført har rett til å kreve seg fritatt fra val (må gje frå seg ein skriftlig erklæring om dette etter at forslaget er innlevert og informasjon om oppføringa er sendt ut av kommunen)

Meir om dette i vallova § 3-4 (lovdata.no).

Kven kan veljast til kommunestyret

Vallova har reglar om kven som kan veljast og har plikt til å ta imot val til kommunestyre:

Veljast til kommunestyret kan alle som har stemmerett ved valet, og som på valdagen er folkeregistrert som busette i kommunen, og som ikkje er utelukka eller friteken. 

Det vil seie at kandidatane anten må vere norske statsborgarar eller utanlandske statsborgarar som har stått innført i Folkeregisteret som busett i Noreg samanhengande dei tre siste åra før valdagen.

For statsborgarar frå dei andre nordiske landa er det tilstrekkeleg at dei har flytt til Noreg og er registrerte i Folkeregisteret innan skjeringsdatoen for manntalsregistreringa, som er den 30. juni.

Vidare må kandidatane ha fylt 18 år innan utløpet av valåret.

Kven som er utelukka frå val til komunestyret står i vallova § 3-3 (lovdata.no).
Kven som kan krevje seg friteken for val står i vallova § 3-4 (lovdata.no).

Partinamn på listeforslaget

Partinamnet som skal førast opp på listeforslaget skal vere det same som er registrert i Partiregisteret; registrert verna partinamn
(altså HØYRE - ikkje Gol HØYRE, RØDT - ikkje Gol RØDT osv.)

For uregistrerte parti/grupper må ikkje overskrifta bli forveksla med namnet på eit registret politisk parti, registrert samepolitisk eining eller overskrifta på andre listeforslag i Gol kommune.

Føresegn om dette finn du i vallova § 6-1 - bokstav b (lovdata.no).

Talet på listekandidatar

For val til kommunestyre stiller vallova krav om at det er oppført minst sju kandidatnamn på lista. Oppover er det ei maksimumsgrense på like mange kandidatar som det skal veljast representantar pluss eit tillegg på inntil seks kandidatnamn.

På forslag til vallister til kommunestyrevalet i Gol skal det etter dette stå mellom 7 - 27 namn.

Ved kommunestyreval kan dei øvste kandidatane på lista gjevast eit stemmetillegg. Desse kandidatane får då eit tillegg i sitt personlege røystetal som svarar til 25 prosent av talet på røystesetlar som lista får ved valet.

Dei kandidatane som får eit slikt røystetillegg frå partiet, skal stå først på listeframlegget og med utheva skrift.

I Gol kan inntil 4 kandidatar få slikt tillegg.

Listeforslaga skal innehalde fornamn, etternamn og fødselsår til kandidatane. Det er opp til forslagsstillarane om dei i tillegg ønskjer å føre på stilling og/eller bustad for kandidatane.

Dersom det er nødvendig for å unngå forveksling av kandidatane på lista, skal stilling og/eller bustadsadresse gjevast opp.

Viss opplysning om stilling og/eller bustad til kandidatane blir ført opp på listeforslaget, må dette gjerast for alle kandidatane på lista.
I Gol har det vore vanleg å berre bruke namn og fødselsdato på listene.

Føresegn om dette finn du i vallova § 6-2 (lovdata.no).

Krav til underskrifter på listeforslag

Vallova set som krav at listeforslag skal ha eit visst tal underskrfter.

Kva for parti kan stille liste etter forenkla regelverk?

Det følgjer av vallova at registrerte politiske parti som ved stortingsvalet i 2021 anten

  • fekk minst 500 stemmer i eit fylke, eller
  • fekk minst 5 000 stemmer på landsbasis, eller
  • er blitt registrert i Partiregisteret etter forrige stortingsval

kan stille valliste ved kommunestyrevalet 2023 etter forenkla reglar når det gjeld krav til underskrifter på listeforslaget.

For desse er det tilstrekkeleg at listeforslaget er underskrive av to styremedlemer i partiet sitt lokallag. Underskrivarane må ha stemmerett i kommunen.

Kva for parti som kan stille liste etter desse reglane finn du her (valg.no)

Andre parti / grupper

For parti og grupper som ikkje kjem inn under reglane om "forenkla modell” må det samlast inn eit visst tal underskrifter på listeforslaget frå personar med stemmerett i kommunen.

Ved kommunestyreval må det samlast inn så mange underskrifter at det utgjer 2 % av talet på røysteføre ved førre kommunestyreval.

For Gol utgjer dette 73 underskrifter for lister til valet i 2023.

Viss du vil lese meir om listeforslag og krav til disse finn du dette på regjeringa sin valportal (valg.no).