Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Kunngjering - Reguleringsendring Storefjellstølen

Gol kommune har vedteke å kunngjere endring av reguleringsplan for Storefjellstølen. Endringa av reguleringsplanen vart sluttbehandla i Utval for natur og næring i møte 25. april 2023, som sak 21/2023. Vedtaket er gjort i medhald av plan- og bygningslova §§ 12-4og 12-12.

Reguleringsplanen legg til rette for meir konsentrert fritidsbusetnad, auka mønehøgder, omlegging av veg og fjerning av renovasjonsplass. 

Kunngjeringa vart varsla i Hallingdølen 13. mai 2023. Offentlege høyringspartar, grunneigarar og naboar vart varsla ved eiga brev. 

Kommunen sitt vedtak kan påklagast i medhald av plan- og bygningslova § 12-12, jf. forvaltningslova kap. VI. Ei eventuell klage må vere skriftleg og sendast til Gol kommune, Gamlevegen 4, 3550 GOL eller på e-post til postmottak@gol.kommune.no seinast 5. juni 2023.

Eventuelle krav om erstatning eller innløysing må fremjast innan 3 – tre – år frå denne offentlege kunngjeringa av reguleringsvedtaket, jf. plan- og bygningslova §§ 15-2 og 1-9.

Eventuelle krav må fremjast skriftleg til Gol kommune.