Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Offentleg ettersyn - kommunedelplan for naturmangfald i Gol kommune 2023 - 2027

Gol kommune har vedteke å legge planutkast «Kommunedelplan for naturmangfald i Gol kommune 2023 – 2027» ut på offentleg ettersyn i 6 veker, jamfør plan og bygningslovens § 11-14.
Høyringsperioden vert i perioden 1. februar til 13. mars 2023.

Planforslaget har som formål å få ein samla oversikt og heilskapleg framstilling av viktige og verdifulle naturområde, naturtypar og artar i kommunen. Vidare skal denne kunnskapen verte nytta i arealforvaltninga. Det skal også verte utarbeida eigne handlingsplanar.

Planforslaget kan lesast her (PDF)

Innspel eller merknader til planforslaget må sendast skriftleg til Gol kommune, Gamlevegen 4, 3550 Gol eller til postmottak@gol.kommune.no seinast 13. mars 2023.