Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Offentleg ettersyn - reguleringsendring Bualie, TB3

Gol kommune har vedteke å legge endring av reguleringsplan for Bualie-Ørterstølen, område TB3, ut til offentleg ettersyn. Utval for natur og næring gjorde vedtaket i møte 24. januar 2023, som sak 4/2023. Vedtaket er gjort i medhald av plan- og bygningslova §§ 12-10 og 12-11.

Formålet med reguleringsendringa er å gjere fem næringstomter om til vanlege fritidstomter, og fortette med to tomter innanfor område TB3 ved Bualie. Det blir også gjort nokre justeringar på veg og tomtegrenser. 

Planforslaget ligg ute til offentleg ettersyn i perioden 28. januar til 13. mars 2023. Det blir varsla i Hallingdølen laurdag 28. januar 2023. Partar blir varsla ved særskild brev.

Plandokumenta er tilgjengelege på Gol bibliotek og Gol kommunehus. Dersom du har innspel eller merknader til planforslaget må det sendast skriftleg til Gol kommune, Gamlevegen 4, 3550 GOL eller til postmottak@gol.kommune.no seinast 13. mars 2023

Utbyggingsavtale for gbnr. 13/1 - TB3 Bualie

I medhald av plan- og bygningslova § 17-4 blir utbyggingsavtale for gbnr. 13/1 - TB3 Bualie lagt ut til offentleg ettersyn. Merknader må vere i skriftleg form og til Gol kommune, Gamlevegen 4, 3550 GOL eller til postmottak@gol.kommune.no seinast 20. mars 2023