Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Kunngjering - reguleringsendring Bualie, TB3

Gol kommune har vedteke å kunngjere endring av reguleringsplan for Bualie og Ørterstølen, område TB3. Endringa vart sluttbehandla i Utval for natur og næring i møte 25. april 2023, som sak 23/2023. Vedtaket er gjort i medhald av plan- og bygningslova §§ 12-4 og 12-12.

Reguleringsplanen legg til rette for å endre fem næringstomter om til vanlege fritidstomter, og fortette med to tomter innanfor område TB3 ved Bualie. Det er også gjort nokre justeringar på veg og tomtegrenser. 

Kunngjeringa vart varsla i Hallingdølen laurdag 13. mai 2023. Offentlege høyringsplartar, grunneigarar og naboar vart varsla ved eiga brev. 

Kommunen sitt vedtak kan påklagast i medhald av plan- og bygningslova § 12-12, jf. forvaltningslova kap. VI. Ei eventuell klage må vere skriftleg og sendast til Gol kommune, Gamlevegen 4, 3550 GOL, eller på e-post til postmottak@gol.kommune.no seinast 5. juni 2023

Utbyggingsavtale for gbnr. 13/1 - TB3 Bualie

I medhald av plan- og bygningslova § 17-4 blir utbyggingsavtale for gbnr. 13/1 - TB3 Bualie lagt ut til offentleg ettersyn. Merknader må vere i skriftleg form og til Gol kommune, Gamlevegen 4, 3550 GOL eller til postmottak@gol.kommune.no seinast 20. mars 2023