Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Piggtråd og dyrevelferd

Piggtråd

I dyrevelferdsloven står dette om piggtrådgjerder:

§ 15. Bygninger, gjerder og andre mindre innretninger

Bygninger, gjerder og andre mindre innretninger skal utføres eller oppføres og holdes ved like slik at dyr ikke utsettes for fare for unødige påkjenninger og belastninger. Det skal ikke brukes piggtråd i gjerde for å regulere dyrs ferdsel.

Den som er ansvarlig for bygningen, gjerdet og innretningen, skal føre nødvendig tilsyn med disse og gjennomføre nødvendige tiltak for å kunne oppdage, forebygge og avhjelpe fare for unødige påkjenninger og belastninger.

Kongen kan gi nærmere forskrifter om bygninger, gjerder o.l., herunder om forbud mot og fjerning av slike, samt om unntak fra forbudet mot å bruke piggtråd i gjerde.

Mattilsynet tolker § 15, første ledd, andre punktum slik:

1) Det er forbudt å sette opp nye piggtrådgjerder (etter ny Lov om dyrevelferd ble vedtatt) og

2) Det er forbudt å ha gamle piggtrådgjerder som dyrene med stor sannsynlighet kan skade seg på.

Eksempler på gamle piggtrådgjerder som pr i dag er lovlige, er piggtråd kombinert med annen synlig gjerdemateriale. Her brukes piggtråden kanskje mer for å beskytte gjerdet (mot at dyr legger hele tyngden sin på gjerdet når de spiser gress på andre siden f.eks.) enn for å regulere dyrs ferdsel.

Andre lovlige piggtrådgjerder er gjerder som primært skal regulere menneskers ferdsel. Det er lov å ha piggtråd øverst på et fengselsgjerde.

Konklusjon:
Det er lov å bruke piggtråd i gjerder som er satt opp før 1.januar 2010. Piggtrådgjerder som åpenbart er farlige for dyrene, enten pga dårlig konstruksjon eller manglende vedlikehold, skal fjernes. Piggtråd kan ikke brukes når materialet i gamle gjerder skiftes ut.

Denne tolkningen er støttet av « Dyrevelferdsloven kommentarutgave» som igjen benytter seg av lovens forarbeider. Der er det understreket at selv om lovens formulering rent språklig legger opp til å inkludere eksisterende piggtrådgjerder i forbudet, så skal forbudet tolkes innskrenkende. Forbudet gjelder bare ny bruk av piggtråd. Når det gjelder forbud mot gamle, farlige piggtrådgjerder, kan de pålegges fjernet med hjemmel i § 3.

Dyrevernnemda og dyrevernnemda i Hallingdal

Dyrevernsnemnda er underlagt Mattilsynet DK Hallingdal.

Bekymringsmeldingar kan også sendast til Mattilsynet via heimesida til Mattilsynet (mattilsynet.no).

Gjeld meldinga di ei alvorleg dyrevernsak som ikkje kan vente til neste arbeidsdag, kontakt Mattilsynets beredskapsvakt på telefon 06040.

Medlemar/adresse

Jorunn Teksle Gurigard, 3570 Ål

Signe Hovden, 3550 Gol

Halvor Gatueplass, Skurdalen, 3580 Geilo

Varamedlemar

Magne H. Thorset, 3560 Hemsedal

Camilla Børdalen, 3570 Nesbyen

Torbjørn Grøslandsbråten, 3539 Flå

Sekretær

Andrè Høva