Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Hjelpemiddel

Kommuna kan hjelpe deg som har mellombels eller varig behov for hjelpemiddel. Det er gratis å låne hjelpemiddel.

Hjelpemiddel du kan låne

  • Rullator
  • Rullestol
  • Toalettstol
  • Toalettforhøyar
  • Dusjkrakk
  • Trykkavlastande madrass

Kortidsutlån

Dersom du bur eller oppheldt deg i kommuna og har behov for hjelpemiddel for ei kortare periode, kan du låne dette frå det kommunale korttidslageret. Dette er det fysio - og ergoterapitenesta som administrerar.

Lånetida er 3 månader med moglegheit for forlenging.

Hjelpemidler som ikkje er i bruk skal leverast attende i reingjort stand så snart som mogleg, slik at andre kan få nyte godt av tilbodet. Du må sjølv syte for å få levert det attende.

Du må oppgje fullt namn, adresse og fødselsdato for å låne utstyr.

Ta kontakt ved spørsmål.

Langtidslån

Har du eit varig behov for hjelpemiddel, tek du kontakt med ergoterapeut eller fysioterapeut i kommunen. Eit varig behov er eit behov i meir enn to år.

Ergoterapeut eller fysioterapeut kan hjelpe deg med å søkje om varig lån av hjelpemiddel frå hjelpemiddelsentral til NAV.

Vi gjer merksam på at behandslingstida på hjelpemiddelsøknader kan væra opptil fleire veker.

Vaktmeister eller terapeut tek kontakt med brukar/pårørande når hjelpemidlane er komne. Det er mogleg at vaktmeister kan levere heim og montere hjelpemidla.

Kontaktinformasjon

Leiande fysioterapaut

Atle Handeland

Telefon: 476 05 842

E-post: atle.handeland@gol.kommune.no

Ergoterapeut, syns- og hørselskontakt

Åse Ingunn Midtgård

Telefon: 916 73 967

E-post: ase.ingunn.midtgard@gol.kommune.no