Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Informasjon om vegarbeid og opprydding langs kommunale vegar etter ekstremvêret Hans

Gol kommune er i gang med opprydding etter Hans og det vil derfor gå føre seg reinsk av grøft langs kommunal veg, etablering av stikkrenner og dessutan fjerning av tre og kratt som står langs vegen.

Kommunen skal ikkje ta i bruk ny grunn, men det skal gjerast inngrep i veggrunn som er nødvendig for å betre overvasshandteringa i dag (maks 3 meter frå vegkant).
Vi vil be enkelte grunneigarar om å flytte gjerde som er sette opp nærare enn 3 meter frå vegkanten.

Vi ber om tolmod når det gjeld massar som står igjen langs vegar og auka trafikk av anleggsmaskinar langs vegnettet.

Øynebråten Anleggsteknikk AS gjennomfører dette prosjektet på vegner av Gol kommune.

Med helsing kommunalteknisk avdeling, Gol kommune

Sist endret: 31.08.2023